Foreningens vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er ”Made in Sønderborg” og den er stiftet d. 13/5 2020. Stk. 2: Betegnelsen ”Made in…” samt logo må, efter aftale med resten af foreningen/styregruppen, også bruges af medlemmerne i sammenhæng med andre byer og områder, eksempelvis ”Made in Sønderjylland” eller ”Made in Tønder”. Stk. 3: Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune.                                                                            

§ 2 Formål. Fælles markedsføring, samarbejde og synlighed af lokale fødevarer, så flere kommer til at kende og nyde de lækre lokale specialiteter. Sammen vil vi arbejde for at hæve kvaliteten og sætte en fælles minimumsstandard for fødevarekvalitet og madoplevelser.

§ 3 FN’s verdensmål I foreningen arbejder vi med FNs verdensmål. Herunder særligt: Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. Ved at skabe et stærkt netværk i fødevarebranchen vil vi bidrage til fremme bæredygtig turisme samt viden om og brugen af lokal kultur og produkter, for at skabe flere arbejdspladser, flere iværksættere og mere kreativitet, udvikling og innovation. Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion Gennem foreningens arbejde vil vi bidrage med at sikre bæredygtig forbrug og produktionsformer. Vi sætter Verdensmålene på agendaen og taler om bæredygtig produktion, - udvikling og –livstil herunder at undgå madspild og købe lokale råvarer i sæson.

§ 4 Medlemsforhold Stk. 1: Made in Sønderborg er en netværksforening for alle iværksættere, enkeltpersoner eller virksomheder, der kan støtte foreningens formål, og som enten allerede er, eller arbejder på at blive:
 Primærproducent af lokale råvarer/fødevarer i Sønderborg kommune, Sønderjylland eller Sydslesvig.  Forarbejdningsvirksomhed der fremstiller lokale fødevarer i Sønderborg kommune, Sønderjylland eller Sydslesvig (af ikke lokale råvarer).  Restauration, forarbejdnings- eller cateringvirksomhed, cafe der forhandler eller bruger lokale råvarer fra/i Sønderborg kommune, Sønderjylland eller Sydslesvig.  Detailvirksomhed der forhandler lokale råvarer fra/i Sønderborg kommune, Sønderjylland eller Sydslesvig.
Stk. 2: Private personer der har interesse i foreningen kan også blive medlem som støttemedlemmer. Støttemedlemmer har dog ikke mulighed for at bruge det ”lokale brand” Made in….
Stk. 3: Made in Sønderborg optager som medlemmer tillige enhver, der kan støtte foreningens formål.
Stk. 4: For at lette administrationen skal alle medlemmer opgive en funktionel e-mailadresse, som er den primære kontaktkanal fra foreningen til medlemmerne, f.eks. ved indkaldelse til generalforsamling.
Stk. 5: Ethvert aktivt medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter. Stk. 6: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. Stk. 7: Anmodning om medlemskab behandles af bestyr, og medlemsskabet gælder fra, at styregruppen har oprettet det. Styregruppen kan kun afslå medlemskab, såfremt der foreligger en særlig begrundelse herfor. Afslag på medlemskab, dog ikke som følge af venteliste, kan kræves indbragt for generalforsamlingen af den, der har fået afslag. Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at afslaget er meddelt. Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling. Stk. 8: Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til styregruppen.

§ 5 Kontingent Stk. 1: Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2: Kontingent opkræves helårsvist forud med virkning fra den 1. januar.
Stk. 3: For nyindmeldte betales kontingent forholdsmæssigt fra indmeldelsesdato og resten af indeværende år.

 § 6 Udelukkelse og eksklusion Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører. Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden styregruppen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at styregruppens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættestil styregruppen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Styregruppens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre styregruppen bestemmer andet. Stk. 3: Generalforsamlingen kan godkende styregruppens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal. Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør styregruppen spørgsmålet.

§ 7 Ordinær generalforsamling Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Stk. 3: Styregruppen indkalder til generalforsamling med mindst fire ugers varsel på e-mail. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos styregruppen senest 2 uger før generalforsamlingen. Styregruppen kan selv fremsætte forslag. Endelig dagsorden udsendes senest 1 uger før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge. Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer styregruppen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde/deltagelse online. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder. Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af styregruppen. Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 13 og 14. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer. Stk. 8: Valgbar til styregruppen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i styregruppen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.   Stk. 9: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning. Stk. 10: Styregruppen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. Stk. 11: Generalforsamlingen behøver ikke være ved fysisk møde men må gerne foregå online.

§ 8 Dagsorden for ordinær generalforsamling Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Styregruppens beretning 3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år 4) Aflæggelse og godkendelse af styregruppens forslag til kontingent og budget for det kommende år 5) Behandling af indkomne forslag 6) Valg til styregruppe a) Valg af kasserer hvis nødvendigt (ulige år) b) Valg af en suppleant 7) Valg af en revisor 8) Eventuelt

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af styregruppen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for styregruppen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet. Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest seks uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst fire ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.  

§ 10 Styregruppen Stk. 1: Styregruppen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Styregruppen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Stk. 2: Styregruppen består af minimum 3 medlemmer. Styregruppen konstituerer i øvrigt sig selv, om nødvendigt og foretager fornøden fordeling af opgaverne. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år. Én suppleant vælges hvert år for et år. Såfremt en suppleant indtræder i styregruppen, skal den pågældende bespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling. Stk. 3: Styregruppen kan selv fastsætte en forretningsorden. Styregruppen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede. Der udarbejdes referat af styregruppens møder. Stk. 4: Styregruppen kan entrere med en ekstern enhed, f.eks. en selvstændig eller projektansat person, til at bistå med administration i al almindelighed, samt med projektledelse, koordinering, fondsansøgninger og myndighedskontakter i forbindelse med eventuelle konkrete projekter igangsat af styregruppen.

§ 11 Regnskab og revision Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2: Styregruppen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen. Stk. 3: Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer. På hver ordinær generalforsamling vælges én revisor for to år. Stk. 4: Revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

§ 12 Tegningsret og hæftelse Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Styregruppen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom låneoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen. Stk. 2: Styregruppen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen. Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

§ 13 Vedtægtsændringer Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

§ 14 Opløsning Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger. Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen. Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

Godkendt / 13-05-2020